Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Dathlu dyn o Gaerdydd am helpu babanod mewn angen.

Ar ôl gwneud 800 o roddion "anhygoel", mae'r rhoddwr platennau Keith Orford yn cael ei ganmol gan Wasanaeth Gwaed Cymru.

Mae'r dyn 63 oed o Gaerdydd wedi bod yn rhoddwr gwaed ers yr 1980au a daeth yn rhoddwr platennau yn 1989. Mae’n ymuno â dim ond llond llaw o roddwyr sydd wedi cyrraedd y garreg filltir hon, diolch i dros dri degawd o ymrwymiad ac ymroddiad i helpu eraill.

 

Deuthum yn rhoddwr oherwydd roeddwn i'n teimlo ei fod yn rhywbeth y gallwn ei wneud i helpu rhywun llai ffodus na fi fy hun. Pan gefais wybod y gallwn roi platennau a ddefnyddir yn benodol ar gyfer babanod sy'n ddifrifol wael, dim ond cryfhau fy ymrwymiad i roi organau'n rheolaidd y gwnaeth hynny.

Keith Orford

 

"Rwy'n rhoi gwaed unwaith y mis, ond nid yw'n broblem o gwbl ac rwy'n teimlo ei fod mor hanfodol bwysig.

"Does dim byd iddo fe, dim ond awr allan o'ch amser sydd yn ddim o'i gymharu â pham mae ei angen.

"Fy nyhead ar gyfer y dyfodol yw cyrraedd y garreg filltir hud o 1,000 o roi platennau.

"Os gwelwch yn dda, os gallwch chi, cofrestrwch ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru, dewch ymlaen a rhowch waed."

Ceir platennau o fewn y llif gwaed a gellir eu casglu naill ai drwy gyfuno pedwar rhodd gwaed cyfan neu drwy broses o'r enw apheresis.

Cesglir rhoddion apheresis fel rhai Keith ym mhencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau. Cymerir gwaed oddi wrth roddwr a'i drosglwyddo drwy beiriant arbenigol sy'n gwahanu'r platennau cyn dychwelyd celloedd coch y gwaed yn ddiogel i'r rhoddwr. Mae'r broses hon yn galluogi rhoddion amlach o gymharu â rhoddion gwaed cyfan rheolaidd.

Mae angen platennau bob dydd ledled Cymru ac mae ganddynt lawer o ddefnydd gan gynnwys trin cleifion â mathau penodol o ganser fel lewcemia. Gellir eu defnyddio hefyd i drin cleifion mewn gofal brys yn ogystal â babanod cynamserol a babanod newydd-anedig.

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser, "Mae cyrraedd 800 o roddion yn gamp anhygoel sy'n cymryd blynyddoedd lawer o ymrwymiad a thua 400 awr mewn cadair rhoi gwaed i helpu rhywun mewn angen."

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cefnogi 20 o ysbytai ledled y wlad ac yn dibynnu ar roddion gan roddwyr gwaed, platennau a mêr esgyrn i gefnogi cleifion mewn angen.

Aeth Alan ymlaen i ddweud, "Mae angen platennau bob dydd ledled Cymru ac mae ganddynt lawer o ddefnydd gan gynnwys trin cleifion â mathau penodol o ganser fel lewcemia. Gellir eu defnyddio hefyd i drin cleifion mewn gofal brys yn ogystal â babanod cynamserol a babanod newydd-anedig.

“Ar ran y nifer fawr o gleifion sydd wedi elwa o roddion Keith, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i chi. Mae Keith a rhoddwyr eraill fel ef yn darparu achubiaeth y mae mawr ei hangen ar y bobl hyn i'w helpu i wella o'u salwch neu eu triniaeth. Mae eu hymrwymiad a'u hymroddiad i helpu eraill yn wirioneddol ysbrydoledig ac rydym yn gobeithio y bydd eraill yn ystyried dilyn eu hôl troed."

 

Cofrestrwch eich diddordeb mewn dod yn rhoddwr platennau ym Mhont-y-clun

Cofrestrwch heddiw