Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Cerrig milltir rhoddwyr

Rhywbeth bach i ddiolch i chi am bopeth rydych chi’n wneud.

Rydym eisiau i bob rhodd unigol deimlo'n arbennig oherwydd ein bod ni’n gwybod y gwahaniaeth y gall pob rhodd ei gwneud i gleifion mewn angen.

Fel diolch am helpu i achub bywydau, dyma sut rydym yn cydnabod rhoddion carreg filltir.

Rhoddwyr sy’n rhoi gwaed am y tro cyntaf

Mae tua thri y cant o'r boblogaeth gymwys yng Nghymru yn rhoi gwaed.

I'ch croesawu i'n tîm achub bywyd, byddwch yn derbyn llythyr diolch a'ch cerdyn rhoddwr cyntaf a'ch ffob allwedd ar ôl eich rhodd gyntaf. Bydd hyn yn helpu i wella'r broses gofrestru y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed.

 

5ed rhodd

Un o'r cerrig milltir anoddaf i'w gyflawni yw'r 5ed rhodd, gan mai ychydig iawn o bobl sy'n rhoi o leiaf un rhodd sy'n cyrraedd yr ail garreg filltir bwysig hon.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwyr i chi, a ffob allwedd.

 

10fed rhodd

Gallai rhoddwyr sydd wedi rhoi deg rhodd fod wedi helpu hyd at 30 o gleifion mewn angen, gan fod gan bob un rhodd y potensial i achub tri bywyd.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwr newydd, ffob allwedd a bathodyn pin i chi gyda 10fed rhodd arno.

 

25ain rhodd

I roddwyr gwaed cyflawn, mae cyrraedd 25 o roddion gwaed yn golygu treulio tua diwrnod cyfan yn ein sesiynau rhoi gwaed, a thros ddwy awr yn rhoi gwaed yn gorfforol i gleifion mewn angen.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwr newydd, ffob allwedd a bathodyn pin i chi gyda 25ain rhodd arno.

50fed rhodd

Mae cyrraedd 50 o roddion gwaed cyflawn yn cymryd o leiaf 11 mlynedd i ddynion ac 16 blynedd i fenywod, ond mewn gwirionedd, mae'r garreg filltir hon yn debygol o gymryd llawer mwy o amser. Ar gyfer rhoddwyr platennau, o ystyried bod rhodd gyffredin yn cymryd tua 90 munud, mae cyrraedd 50 o roddion yn golygu treulio bron i 25 awr ar gadair i helpu cleifion mewn angen.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwr a choch, ffob allwedd, bathodyn pin gyda 50fed rhodd arno, gwahoddiad i’n seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a thystysgrif a gwobr goffa i chi.

75fed rhodd

Mae'r garreg filltir hon yn cymryd o leiaf 20 mlynedd i ddynion neu 25 mlynedd i fenywod ei chyrraedd. Gan y gall pob rhodd helpu hyd at dri chlaf mewn angen, gallai'r garreg filltir hon olygu bod swm anhygoel o 225 o gleifion wedi elwa o'r rhoddion.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwr, ffob allwedd, bathodyn pin gyda 75ain rhodd arno, gwahoddiad i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, tystysgrif a gwobr goffa i chi.

100fed rhodd

Y garreg filltir fwyaf fawreddog i'n rhoddwyr gwaed. Er mwyn i roddwr gwaed gyrraedd cant o roddion, mae'n cymryd o leiaf tri degawd ac mae'n cyfateb i achub tua 300 o gleifion. Ar gyfer rhoddwyr platennau, mae'r garreg filltir hon yn golygu treulio tua 50 awr ar gadair i helpu cleifion mewn angen.

Hoffem ddiolch i chi drwy roi cerdyn rhoddwr, ffob allwedd, bathodyn pin gyda 100fed rhodd arno, eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, tystysgrif a gwobr goffa i chi.

Rhoi platennau ym Mhont-y-clun

Mae rhoi platennau yn debyg i roi gwaed, ond mae’n cymryd dipyn hirach.

Mae'r rhoddion hyn yn hanfodol er mwyn stopio gwaedu a chleisio, sy'n eu gwneud yn ddefnyddiol iawn i gleifion canser i gefnogi eu triniaeth cemotherapi.

Rhagor o wybodaeth

200fed rhodd

Er mwyn i roddwr afferesis gyrraedd 200 o unedau yn yr amser byrraf posibl, byddai'n golygu teithio i'n clinig yn Nhonysguboriau bob tair wythnos am o leiaf pedair blynedd. O ran oriau gwelyau, byddai cyrraedd 200 uned o blatennau yn golygu rhoi platennau am tua 100 awr.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

350fed rhodd

Mae cyrraedd 350 o roddion yn golygu treulio 10,000 o funudau yn rhoi gwaed a theithio mwy na 100 o weithiau i'n pencadlys yn Nhonysguboriau.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

500fed rhodd

Er mwyn i roddwr afferesis gyrraedd 500 o unedau, mae'n golygu treulio o leiaf deng mlynedd yn rhoi gwaed bob tair wythnos, a threulio cyfanswm o 250 awr yn rhoi gwaed yn gorfforol.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

650fed rhodd

Mae cyrraedd 650 o roddion yn golygu treulio bron i 20,000 munud yn rhoi platennau, a theithio mwy na 200 o weithiau i'n pencadlys yn Nhonysguboriau.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

800fed rhodd

Y garreg filltir olaf ond un ar gyfer rhoddwr platennau. Bydd yr achubwyr bywydau hyn wedi treulio tua 400 awr yn rhoi gwaed. Byddai cyrraedd y garreg filltir hon yn yr amserlen fyrraf bosibl yn golygu treulio o leiaf 15 mlynedd yn rhoi platennau bob tair wythnos.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

1,000fed rhodd

Mae'r siawns o gyrraedd 1,000 o roddion yn debyg i'r siawns o gynrychioli eich gwlad yn y Gemau Olympaidd! Dyma'r garreg filltir fwyaf fawreddog i'n rhoddwyr platennau; dim ond un ym mhob 600,000 fydd yn cyflawni'r gamp anhygoel hon.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’r seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

Ydych chi wedi rhoi gwaed y tu allan i Gymru?

Oeddech chi'n gwybod y gellir ychwanegu unrhyw roddion rydych chi wedi'u gwneud y tu allan i Gymru at eich cofnod rhoddwyr Gwasanaeth Gwaed Cymru?

Cysylltwch â ni

Rhoi mêr esgyrn

Yn aml, mae rhoddwyr mêr esgyrn yn cael eu dewis fel un o'r unig bobl yn y byd sy’n ‘cydweddu’ â chlaf ac sy’n gallu helpu claf mewn angen. Mae'r rhoddwyr hyn yn ymateb yn anhunanol pan maen nhw’n cael eu galw i ddarparu rhodd eithriadol o brin a allai drawsnewid bywyd dieithryn mewn mannau eraill yn y byd.

Hoffem ddiolch i chi drwy eich gwahodd i’n seremoni gwobrwyo rhoddwyr, a rhoi tystysgrif a gwobr goffa i chi.

 

Beth yw credydau?

Bob tro y bydd rhoddwr yn ymweld â chlinig rhoi gwaed, mae credydau yn cael eu rhoi fel diolch ar sail y math o rodd sydd yn cael ei gwneud. Mae'r cerrig milltir hyn yr un fath ar gyfer pob math o rodd, ond mae nifer y credydau sydd yn cael eu dyfarnu yn dibynnu ar y math o rodd sydd yn cael ei rhoi.

Un credyd – rhodd o waed cyflawn

Tri chredyd – rhodd platennau

Yn barod i roi gwaed? Trefnwch apwyntiad i roi gwaed sy'n achub bywydau yn eich ardal chi.

Dechreuwch yma