Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Claf canser a dderbyniodd drallwysiadau achub bywyd yn annog mwy o bobl i roi gwaed.

Mae tad i bedwar o blant o Bontarddulais, Abertawe, yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed, platennau, neu fêr esgyrn gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru ar ôl cael diagnosis o ganser. fwy o bobl i roi gwaed, platennau, neu fêr esgyrn gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru ar ôl cael diagnosis o ganser.

Cafodd Martin Nicholls, 57 oed, ddiagnosis o lewcemia dair blynedd yn ôl a dechreuodd driniaeth i oresgyn y clefyd ym mis Ionawr 2023. yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed, platennau, neu mêr esgyrn gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Ers hynny, mae Martin wedi derbyn tua 25 uned o waed oherwydd bod ei gyfrif gwaed yn disgyn yn beryglus o isel. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth Martin yn ddibynnol ar drallwysiad, ac roedd angen sawl trallwysiad gwaed bob pythefnos am dri mis. Yn ffodus, fe wnaeth y trallwysiadau a gafodd Martin helpu i sefydlogi ei gyflwr, a chaniatáu iddo barhau â'i driniaeth canser a'i fywyd dydd i ddydd, gan gynnwys ei waith fel Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Abertawe.

Cyn i ddiagnosis Martin ei atal rhag rhoi gwaed, roedd Martin wedi bod yn rhoi gwaed yn gyson. Mae bellach yn gobeithio y bydd ei stori yn annog mwy o bobl i ddod ymlaen a chefnogi cleifion sydd angen gwaed, platennau a mêr esgyrn.

"Wrth aros am un o fy nhrallwysiadau, sylweddolais pan oeddwn i'n arfer rhoi gwaed, nad oeddwn i erioed wedi meddwl faint fyddai hyn yn ei olygu i rywun. Mae dibynnu ar bobl nad ydych chi erioed wedi cwrdd â nhw i achub eich bywyd yn anhygoel, a byddaf yn ddiolchgar am byth i'r arwyr anhunanol hynny am roi o'u hamser i helpu rhywun fel fi pan oeddwn ei angen fwyaf."

Martin Nicholls

Mae angen tua 350 o roddion bob dydd ar draws Cymru i helpu i achub bywydau cleifion mewn angen fel Martin.

Mae Martin yn byw gyda'i wraig ers 34 mlynedd, Lynda, a'u plant Sam, Heidi, Rosie ac Elle, ac mae’r pedwar ohonynt bellach wedi cofrestru i roi gwaed a mêr esgyrn.

: "Mae'r rhoddion gwaed rydw i wedi eu derbyn wedi rhoi cyfle i mi dreulio mwy o amser gwerthfawr gyda fy nheulu a pharhau i weithio. Heb eu cymorth, efallai na fuaswn i yma heddiw. "Cyn i fy nhriniaethau ddechrau, prin y gallwn ddringo'r grisiau ond nawr, ‘dwi hyd yn oed wedi llwyddo i godi £5,000 ar gyfer Blood Cancer UK trwy redeg ras 10k Abertawe ym mis Medi gyda Heidi a Rosie. Ni fyddai dim ohono wedi bod yn bosibl heb roddwyr gwaed, mae’r anrheg orau y gallech fyth ei rhoi. "

Martin Nicholls

Dim ond tri y cant o'r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy'n rhoi gwaed, a dyna pam ei bod yn hanfodol bod rhoddwyr newydd yn parhau i ddod ymlaen. Mae hwn yn ystadegyn y mae Martin yn gobeithio ei newid drwy annog mwy o bobl i roi gwaed.

"Diolch i haelioni rhoddwyr yn rhoi o'u hamser, gall Gethin a chleifion yn union fel ef dderbyn y trallwysiadau gwaed a phlatennau hanfodol sydd eu hangen arnynt. "Nid yw'r angen am waed byth yn stopio. Mae misoedd y gaeaf yn arbennig o heriol i'r GIG, felly os nad ydych wedi rhoi gwaed ers tro neu'n ystyried ymuno â'n cymuned anhygoel o achubwyr bywyd, ni fu erioed amser gwell i roi cynnig arni."

Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru

Mae pwysau'r gaeaf hefyd yn ei gwneud hi'n anodd i Wasanaeth Gwaed Cymru recriwtio gwirfoddolwyr mêr esgyrn. Mae disgwyl i driniaethau Martin, sy'n cynnwys cemotherapi, imiwnotherapi a meddyginiaeth blwyddyn o hyd, gael gwared â’r canser ond i rai cleifion canser y gwaed, eu hunig obaith yw derbyn trawsblaniad mêr esgyrn.

 

Nod Gwasanaeth Gwaed Cymru ydy recriwtio 4,000 o bobl ifanc 17 i 30 oed i ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru bob blwyddyn.

"Rydym hefyd yn brysur yn recriwtio mwy o bobl i ymuno â'n Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, naill ai pan fyddant yn rhoi gwaed neu drwy ofyn am becyn swab drwy ein gwefan. Mae'r pecynnau yn cael eu danfon i'ch drws, ac yn caniatáu i fwy o bobl ymuno nag erioed o'r blaen. "Yn anffodus, o ran rhoddion mêr esgyrn, nid yw tri o bob deg claf ar draws y byd yn dod o hyd i rywun addas sydd yn cydweddu â nhw, ac mae’r ystadegyn hyd yn oed yn uwch i roddwyr o gefndir treftadaeth ddu, felly rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr, yn enwedig o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, i ystyried ymuno â'n panel o achubwyr bywyd."